Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1241

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1241
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

        На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.2, т.4 и чл.6, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе,  Общински съвет реши:

        1.Потвърждава решение № 782, прието с протокол № 38/25.11.2005 г. на ОбС – Русе за имот: незастроен терен, представляващ урегулиран поземлен имот І-565 от кв. 56 с обща площ 1 771 кв. м. – бивш местен затвор, находящ се по ул. „Червен”, ъгъла с улица „Цар Калоян” по регулационен план на гр. Русе, предмет на АДС 3786/2005 г.
      2. Възлага на Кмета на Община Русе:
    2.1. Да възобнови процедурата за предоставянето на имота на Община Русе, описан в т.1 от настоящето решение;
    2.2. Да извърши следващи действия имотът, описан в т.1 от настоящето решение да се предостави за осъществяване на дейността на Регионален исторически музей – гр.Русе.