Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1241

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.17а, ал.1, т.3 и чл. 18 ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие със срок на валидност три години от влизане в сила на решението, за промяна предназначението на общинска земеделска земя – пасище, мера за ситуиране на гробищен парк, за следния общински имот:
– имот № 000203, ЕКАТТЕ 80460, в местността „Батмиш” по КВС на землището на с. Червена вода, предмет на АОС № 5357/28.02.2008 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да направи искане до Министерството на земеделието и храните за промяна на предназначението на описания в т.1 от настоящото решение имот, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)