Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява изработения Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от СЦДП ДП ТП Държавно горско стопанство „Сеслав“- гр. Кубрат, както следва:
Отгледни сечи:
1. Във високостъблени гори:
– Стояща маса – 2960 куб.м
– Лежаща маса – 2552 куб.м
– Едра строителна дървесина – 642 куб.м
– Средна строителна дървесина – 820 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 167 куб. м
– Дърва – 923 куб. м

Възобновителни сечи:
1. Във високостъблени гори:
– Стояща маса – 4480 куб.м
– Лежаща маса – 4033 куб.м
– Едра строителна дървесина – 727 куб.м
– Средна строителна дървесина – 1291 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 262 куб. м
– Дърва – 1753 куб. м
Общото ползване от отгледни и възобновителни сечи е 7440 куб. м – стояща маса и 6585 куб. м – лежаща маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)