Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с вх. №УТ-27-113 от 14.12.2022 г. от Християнско общество за реформация, представлявано от Илия Ламбев Илиев, чрез упълномощено лице – Елиза Чолакова –  Димитрова с Пълномощно №5765 от 31.08.2022 г. от Нотариус с Рег. №624, Общински          съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.152.16 и 152.18, находящи се в местност „Нови Халваджи“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се образува нов поземлен имот от ПИ с идентификатори 63427.152.16 и 152.18, да се определи устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. ПУП да се разработи с ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от вътрешните имотни граници и съобразени със сервитута на преминаващия въздушен електропровод. Предвижданото ново застрояване с жилищна сграда да се съобрази с ограничителните линии.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.152.16 и 152.18, находящи се в местност „Нови Халваджи“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)