Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1242 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-57/02.07.2019г. от Семиха Ефраим Исмаил, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.128, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 3 метра от двете странични имотни граници и на 3 метра от границата на имота към обслужващите пътища от юг и от изток;
  1. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.128, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)