Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1242

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 и т.23 от ЗМСМА, чл.108, ал.5 от ЗУТ и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за изработване на ПУП за изграждане на нов гробищен парк на с. Сандрово, за имоти – общинска собственост и имоти, собственост на физически лица, както следва:
– имоти № № 014250, 014251, 014252, 014253, 014254, 014255, 014256, 014257, 014258, 014259, 014260, 014261, 014262, 014263, 014264, 014265, 014266, ЕКАТТЕ 65348, с обща площ около 10 дка, в местността „Лозята” по КВС на землището на с. Сандрово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)