Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Приема изработения Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от СЦДП ДП ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“- гр. Русе, както следва:
Възобновителни сечи:
 В нискостъблени гори:
– Стояща маса – 2000 куб.м
– Лежаща маса – 1756 куб.м
– Едра строителна дървесина – 58 куб.м
– Средна строителна дървесина – 501 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 399 куб. м
– Дърва – 798 куб. м
Общото ползване от възобновителни сечи е 2000 куб. м – стояща маса и 1756 куб. м – лежаща маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)