Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и заявление с вх. №УТ-16-66/16.12.2022 г. от „Съни ленд 003“ ЕООД чрез пълномощник Катя Бориславова Христова, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електро и водопроводно захранване и транспортен достъп до проектен ПИ 87700.25.140 в м. „Край село“, землище на с. Ястребово по първи вариант на трасетата през следните имоти – общинска собственост: ПИ 87700.21.14 с НТП „Нива“, ПИ 87700.21.84 и ПИ 87700.25.134 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 87700.25.80  с  НТП „За местен път“, 
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.
  3. Във връзка с преминаването през ПИ 87700.25.134  – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 10 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)