Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1243 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-56/02.07.2019г. от Хъкмет Нуридин Реджеб,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.701, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе, като с плана се определи смесена многофункционална зона за застрояване -разновидност 2 /Смф-2/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 3 метра от вътрешните имотни граници и на 1 метър от външните граници на имота, като в зоната на пресичането им отстоянието да е минимум 2 метра до тях;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с 63427.159.701, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)