Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1243

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1243
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет Русе, Общински съвет Русе реши:

    1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе, Камен Игнатов Великов и Даниел Валентинов Великов чрез изкупуване дела на общината, който е 24 (двадесет и четири) кв.м от земеделска земя – имот №000644 (шестстотин четиридесет и четвърти) с обща площ 0,770 (седемстотин и седемдесет кв.м) дка в местност „Кръста”, землището на град Русе, при граници: имот №15098 – лозе на Даниел Великов; имот №000008 – път на Община Русе; имот №15490 – лозе, временно стопанисвано от Община Русе; имот №000375 – жилищна територия, за цена 200,00 (двеста) лева.
    2. Камен Игнатов Великов и Даниел Валентинов Великов, чрез законния си представител Цветелина Димитрова Великова, следва да заплатят стойността на общинската част, както дължимите данъци и такси.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор със Камен Игнатов Великов и Даниел Валентинов Великов по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.