Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1243

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.15 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Обреден дом” ЕООД – Русе да изгради в УПИ IV-278, кв. 859, ж.к. ”Чародейка – Г – север”, ПИ с идентификатор 63427.6.202 по кадастралната карта на гр. Русе, със собствени средства урностена на обща стойност 58 000 /петдесет и осем хиляди лева/ с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)