Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1244 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-67/19.12.2022 г. от „Зафира БГ Трейд“ ЕООД, представлявано от Десислава Николаева Василчина, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 47336.11.61 и 47336.11.58 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 47336.11.333 и ПИ 47336.39.135 и двата с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имотите с обща площ 179 кв. м. / от ПИ 47336.11.333 – 64 кв. м, а от ПИ 47336.39.135 – 115 кв. м./, като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)