Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1244 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-60/09.07.2019 г. от Стефка Алоисова Маринова и Александър Милков Маринов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.879, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 4 метра от страничните имотни граници, на минимум 6 метра от границата на имота към дъното му и на минимум 2 метра от външната имотна граница към обслужващия път от североизток;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.879, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)