Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1244

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1244
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе на ОбС – Русе и във връзка с решение №1167, прието с протокол №54/21.12.2006 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез конкурси на общински недвижими имоти в град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, представляващи имоти:
     –     УПИ І-94пп, кв.888 с площ 53,676 дка – АОС№4664/05.07.2006 г.;
УПИ V-98пп, кв.888 с площ 35,256 дка – АОС№4918/12.03.2007 г;
У ПИ ІV-97пп с площ 7,407 дка – АОС№4917/12.03.2007 г.;
УПИ ХІІІ-106пп с площ 8,644 дка – АОС№4919/12.03.2007 г.;
УПИ ХІV-108пп с 8,000 дка – АОС№4920/12.03.2007 г.;
УПИ ХV-109пп с площ 5,001 дка – АОС№4921/12.03.2007 г.;
УПИ ХVІІ-111пп с площ 27,609 дка – АОС№4923/12.03.2007 г.;
УПИ ХХІ-115пп с площ 53,756 дка – АОС №4924/12.03.2007 г.
 с начална конкурсна цена 25,00 евро/кв.м. за терените над 20 дка и 30,00 евро/кв.м. за терените под 20 дка, като дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурсите, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилите конкурсите, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договори с лицата, спечелили конкурсите.