Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1244

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.5, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.10, ал.1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ и чл.31 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава предложеното от комисията класиране, съобразно Приложение 4.1 – Формуляр за класиране към Протокол от провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД и избира за управител на “Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД д-р Лилия Н. Грозева.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД в размер на 380 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)