Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1245 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

            На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и заявление с вх. №УТ-16-64/16.12.2022 г. от Любомир Веселинов Копанов чрез пълномощник Веселин Атанасов Копанов, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел за обект: „Вилна сграда-еднофамилна“ в ПИ 63427.169.863 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе през  ПИ 63427.169.780 с НТП „За електроенергийно производство“ и ПИ 63427.169.821 – „За второстепенна улица“ по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)