Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1245 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-62/25.07.2019г. от Радослав Николаев Тишевишки, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.750, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 3 метра от страничните границите на имота и от границата на имота към обслужващия пъти от юг и на 5 метра от дъното на имота;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.750, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)