Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1246 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредба № 6 на ОбС-Русе за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общинският съвет реши:

Допълва Списък № 1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, както следва:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.157.17.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в бл. № 108, вх. В, ет. 1, представляващ ап. 2 със застроена площ 99,59 кв.м., изба № 2 с площ 5,56 кв.м., заедно с 1,694 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АОС № 6498/30.06.2011 г.
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.138.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в бл. 114, вх. З, ет. 1, представляващ ап. 1 със застроена площ 124,28 кв.м., изба № 1 с площ 5,44 кв.м., заедно с 1,525 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АОС № 6501/30.06.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)