Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1246

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1246
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във  връзка с  чл.35, ал.1  от  Закона  за  общинската собственост и чл.31, ал.1 от  Наредба  №1  на  Общински  съвет – Русе, Общинският  съвет  реши:

           1. Отменя решения №№1008 прието с протокол №48/23.06.2006 год., 1075 прието с протокол 51/29.09.2006 год. и  т.т.2,3,4,5 и 6 на решение №969 прието с протокол №47/26.05.2006 год.
           2. Дава  съгласие  за  откриване на процедура  за  продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот–частна  общинска  собственост, представляващ – УПИ ІІ – 226 – за учебно  заведение с площ 8 503 кв.м, триетажен учебен  корпус  с  РЗП  3 550 кв.м. и  закрит  проход с  площ  130 кв.м  по  ул.”Гоце  Делчев”35   в  кв.591  по  плана  на  гр.Русе, по АОС № 4915/07.03.2007 г. при  начална тръжна цена  2 798 040 лв.
           3. Задължава  Кмета  на  Община  Русе  да създаде                организация  по  провеждане  на  търга,  след  влизане  в  сила  на  решението  на  ОбС – Русе.
           4. Упълномощава  Кмета  на  Община  Русе  да  издаде  заповед  за  определяне  на  спечелилия  участник, цената, сроковете  и  условията  за  плащане   и   сключи  договор  за  продажба.