Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1246

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Протокол №114/19.10.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ПУП-ИПР, Заповед №РД01/4452/21.12.10 г. от зам.-кмета на Община Русе за допускане изработване на ПУП-ИПР, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) в кв.46 по плана на с. Семерджиево, Община Русе. Към съществуващия УПИ VІІІ-328 с площ 541 кв.метра, собственост на Надибер и Басри Сакаллъ да се приобщи УПИ ІХ-576 с площ 660 кв.м, предмет на АОС №6067/09 г. със сградата застроена върху 201,1 кв.метра по АОС №585/96 г., за обособяване на съсобствен новообразуван УПИ VІІІ-328 с площ 1201 кв. метра.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)