Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1247 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество РБ „Л. Каравелов“ +820лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +820лв.
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +30 679лв.
РИМ +30 000лв.
Клуб на културните дейци +679лв.
Всичко неданъчни приходи +30 679лв.
Всичко приходи местни дейности +31 499лв.
Всичко приходи по бюджета +31 499лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311„ЦДГ и ОДЗ“ – ОДЗ „Синчец“
§ 1020 „Външни услуги -3 127лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Реконструкция на съществуваща газова инсталация“ +1 367лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Бойлер 500л със серпентина и 9KW ел. нагревател“ 1бр. +1 760лв.
Всичко за дейност +0лв.
Всичко за функция +0лв.
Всичко разходи държавни дейности +0лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311„ЦДГ и ОДЗ“
§1015 „Материали“ ОДЗ „Снежанка“ -1 052лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ ЦДГ „Радост“ -3 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Изграждане на вътрешна газова и отоплителна инсталация към
новата пристройка на ЦДГ „Радост“ на ул. „Дондуков Корсаков“ +3 000лв.
Обект „Изграждане на система за охрана“ ОДЗ „Снежанка“ +1 052лв.
Всичко за дейност +0лв.
Всичко за функция +0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Техтически проект по Програма BG04 „Енергийна ефективност
и възобновяема енергия“ +24 000лв.
ОУ „Никола Обретенов“ 3000лв.
ОУ „Любен Каравелов“ 3000лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер 3000лв.
СОУЕЕ „Св. Константин Философ“ 3000лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ 3000лв.
ОУ „Братя Миладинови“ 3000лв.
ОУ „Олимпи Панов“ 3000лв.
ЦДГ „Незабравка-2“ 3000лв.
Обект Доставка и монтаж на „Електрохидравличен болард“ 4 бр. +20 160лв.
Всичко за дейност +44 160лв.
Всичко за функция +44 160лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др.параграфи“ +679лв.
Всичко за дейност +679лв.
Всичко за функция +679лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -44 160лв.
Всичко за дейност -44 160лв.
Всичко за функция -44 160лв.
Всичко разходи местни дейности +679лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др.параграфи“ -16 000лв.
Всичко за дейност -16 000лв.
Дейност 332 „Общежития“
§1016 „Вода, горива, енергия“ +9 500лв.
§1020 „Външни услуги“ +6 500лв.
Всичко за дейност +16 000лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§1015 „Материали“ РИМ Русе +10 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ РИМ Русе +10 000лв.
§1020 „Външни услуги” РИМ Русе +10 000лв.
Всичко за дейност +30 000лв.
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§1015 „Материали“ +820лв.
§1020 „Външни услуги” -480лв.
§5301“Придобиване на програмни продукти и лицензии за прогр.продукти“
Обект „Модул „Библиографии“ РБ „Л. Каравелов“ +480лв.
Всичко за дейност +820лв.
Всичко за функция +30 820лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +30 820лв.
Всичко разходи по бюджета +31 499лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)