Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1247

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1247
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

             1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на четириетажно и пететажно жилищно застрояване с партерен етаж с магазини и гаражи с РЗП  800 кв.м. върху общински имот, представляващ УПИ V-2832 с площ 228 кв.м. в кв.133 по плана на гр.Русе, ул.”Стефан Стамболов” № 5, описан в АОС № 2089/06.08.1998г., на стойност 193 050 лв., при следните условия:
    – срещу учреденото право на строеж Община Русе да получи обезщетение минимум 24% от бруто разгъната застроена площ на сградата във вид на жилища със съответните общи части и отстъпено право на строеж;
    – да се осигурят жилища от страна на спечелилия участник за настаняване на наемателите до изграждане на новата сграда;
    – спечелилият участник да изгради със свои сили и средства цялата сграда.
            2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на конкурса, след влизане в сила на решението на Общинския съвет.
            3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане на дължимите суми и сключи договор за учредяване право на строеж.