Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1248 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи и Списък на педагогическия персонал в детските градини и училищата, пътуващ от местоживеене до месторабота в бюджет 2014 година –Приложение №18 , утвърдени с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г., както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Добавя се:
1. Ива Иванова Симеонова – ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“ – медицинска сестра – билети – новоназначена
2. Снежана Пенева Неделчева – ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“ – медицинска сестра – билети – новоназначена
3. Татяна Йорданова Кадиева – ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“ – медицинска сестра – билети – новоназначена
По Приложение №18
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
¬І. Отпада:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево
1. Дияна Данчева Георгиева –„старши възпитател“
2. Мирел Исмет Даил – „младши учител“
3. Пенка Минчева Ташкова – „старши учител“
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе
1. Милена Славова Пенева – „старши учител“
СОУ „Възраждане” гр. Русе
1. Светлана Евгениева Велева – „старши възпитател”
ІІ. Добавя се:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево
1. Клара Богданова Лакова –„старши възпитател“- билети- новоназначена
2. Дарина Иванова Григорова –„старши възпитател“ – билети- новоназначена
3. Румяна Белчева Владева – „възпитател“ – билети- новоназначена
4. Селиха Мехмедова Ебайзерова – „възпитател“ – билети- новоназначена
5. Людмила Филипова Синанова –„учител“ – билети- новоназначена
6. Бахтие Ибрям Юмер – „старши възпитател” – билети- новоназначена
ОУ „Отец Паисий“ с. Тетово
1. Емануил Мирославов Павлов – „учител“ – билети- новоназначен
2. Йорданка Стефанова Маринова – „възпитател“ – билети – новоназначена
ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен
1. Милена Георгиева Веждарска–Великова – „младши учител“ – билети – новоназначена
2. Гюлджан Гюнгюрова Ремзиева – „възпитател ПИГ3“ – билети- новоназначена
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе
1. Светлана Евгениева Велева – „старши учител“ – билети – новоназначена
ЦДГ „Незабравка” гр. Русе
1. Ивелина Христова Иванова – „учител” – билети – новоназначена
ЦДГ „Роза” с. Ново село
1. Силвия Христова Трайкова – „младши учител” – билети – новоназначена

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)