Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1248 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.70, ал.1 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през периода 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Русе 2021-2027 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)