Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1248

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1248

Прието с Протокол № 58/13.04.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2, Общинският съвет реши:
1. Приема изменение и допълнение в Наредба №2 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, съгласно Приложение №2.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе, да сключи допълнителни споразумения с наемателите, съгласно промяната на Наредба №2 по т.1, считано от 01.05.2007г..