Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1248

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл. 12, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 3/04.04.2005 г. на Министерството на финансите, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 711, прието с Протокол № 59/20.09.2002 г.
2. Приема механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите, при следните показатели:
2.1. Подлежащ на субсидиране пробег, респ. приведен пробег на база пътниковместимост – действително изминатия пробег по разписание през съответния месец в пътникокилометри, изразено в проценти, изчислено на база представените ежемесечни справки от операторите;
2.2. Реализирана загуба на километър пробег – представя се ежемесечно от операторите, съгласно справката по Приложение № 2 от Наредба № 3 на МФ;
2.3. Равнище на превозната цена – цената, определена в договорите с операторите за възлагане на обществен превоз на пътници;
2.4. Експлоатационни условия – определени /регламентирани/ са в договорите с операторите за възлагане на обществен превоз на пътници;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)