Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1249

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл. 21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за кандидатстване по покана на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидастване с проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите „Средна кула” и „Долапите””;
2. Декларира, че средствата необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди тяхното възстановяване от ОПоС ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2011г. и предвидени в общинските бюджети за 2012, 2013 и 2014 години за времето на изпълнение на проекта;
3. Декларира, че средствата необходими за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС включително и собствения принос в размер на не по-малко от 3% от общо допустимите разходи по проекта, ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2011г. и предвидени в общинските бюджети за 2012, 2013 и 2014 години за времето на изпълнение на проекта;
4. Дава съгласие при необходимост в хода на изпълнение на проекта да бъде стартирана процедура за поемане на общински дълг за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за целите на изпълнението на проекта.
5. Упълномощава Кмета на Община Русе да направи постъпки за съучастие на асоциирания партньор във финансирането на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)