Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 125 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 125
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 17, ал. 1, т.1, ал.2, т.1, ал. 3 и 5, чл. 18, чл. 19 , чл. 21, т.1 и чл.22, ал.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Общински съвет Русе реши:
І. Определя автобусни линии № 12, № 18, № 23 и № 30, които да бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение
ІІ. Възлага превозите по утвърдената, съгласно Решение № 1072, прието с Протокол № 53/16.12.2010 г. и Приложение № 1 към него на Общински съвет Русе, градска транспортна схема и делегира изпълнението на функциите си, относно провеждането на конкурс за обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема на Кмета на Община Русе, както следва:
І-ви пакет – автобусни линии № 8, № 10, № 18, № 23, № 28 и № 33
ІІ-ри пакет – автобусни линии № 3, № 4, № 5, № 12, № 15 и № 20
ІІІ-ти пакет – автобусни линии № 6, № 7, № 11, № 16, № 19 и № 30
ІІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерството на транспорта, Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС); Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение (оферта), която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
2.4. са представили калкулация, която не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Калкулация на предлаганата цена”, поставен в общия плик;
3. Необходим парк:
3.1. за І –ви пакет – 14 бр. автобуси за обслужване на разписанията, от които 6 бр., оборудвани за превоз на трудноподвижни лица и 2 бр. резервни.
3.2.. за ІІ –ри пакет – 18 бр. автобуси за обслужване на разписанията, от които 6 бр., оборудвани за превоз на трудноподвижни лица и 2 бр. резервни.
3.3. за ІІІ –ти пакет – 15 бр. автобуси за обслужване на разписанията, от които 2 бр., оборудвани за превоз на трудноподвижни лица и 2 бр. резервни.
3.4. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанията, определени за този вид превоз ще бъдат възложени за изпълнение на класиралите се за тях кандидати, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проект на договор.
4. Превозите по автобусните линии да се извършват с:
4.1. автобуси с класове І, ІІ и А, съгласно чл. 37, т. 1 на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.
4.2. автобуси за превоз на трудноподвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба № 2 на МТС за линиите, определени от Общинския съвет и включени в групите.
5. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС, следва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
6. За всеки пакет може да се кандидатства само с едно предложение (оферта), като същото трябва да обхваща всички линии и курсове , включени в пакета.
6.1. Данните в предложението (офертата) се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението (офертата) с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението (офертата), кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението (офертата) и калкулацията на предлаганата цена се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса „Обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема”. Общият плик се подава в деловодството на общината от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатите подават заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.
ІV.Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
2. Удостоверения за липса на задължения от:
2.1. НАП;
2.2.дирекция „МДТ” към Община Русе;
2.3.отдел „Финансово-стопански” към Община Русе;
3. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
4. Копие от свидетелството за регистрация на всички автобуси, включени в списъка по т.3, с които се участва в конкурса;
5. Копия от:
5.1. Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС и Карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници или Удостоверение за техническа изправност на ППС на превозните средства по т. 3 с класове І, ІІ и А;
5.2. Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС и Карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници или Удостоверение за техническа изправност на ППС на превозните средства по т. 3 с класове І, ІІ и А, с които се участва за извършване на обществен превоз на трудноподвижни лица.
5.3.
6. Копия от контролните талони към знака за технически преглед или копия от удостоверенията за техническа изправност на превозните средства по т. 3;
7. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” на автомобилите и „Злополука на пътниците” на МПС по т.3;
8. Предложение (оферта) по образец, приложено в конкурсните документи;
9. Заявление за участие – по образец, с посочен ЕИК, приложено в конкурсните документи;
10. Декларация от Управителя на фирмата, че превозните средства, с които участва не са ангажирани в други поръчки по ЗОП или конкурси;
11. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС;
12. Документ за закупена конкурсна документация;
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!
V. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите
А. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС, с което се кандидатства (автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания, без резервните).
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез свидетелството за регистрация на МПС.
2. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена до крайния пункт се приема за базисна и кандидатът получава – 10 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „- 1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.
Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
3.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
3.2. Необорудваните – 0 точки;
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС (основни автобуси и резервни).
Обстоятелствата по този критерий се доказват от Протокола за периодичен преглед за техническа изправност на ППС и Картата за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници или Удостоверението за техническа изправност на ППС.
4. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на превозните средства, с които участва съответният кандидат и съответстващият й брой точки, както следва:
4.1.от 0 до 2 години – 10 точки;
4.2.над 2 до 5 години – 8 точки;
4.3.над 5 до 10 години – 6 точки;
4.4.над 10 години – не получава точки;
Средната възраст на превозните средства, с които участва съответният кандидат, се определя като средната аритметична величина от сбора на годините на всяко от основните МПС, с което се кандидатства (автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания, без резервните) ,т.е. сборът от сумата на годините на всяко от основните МПС се разделя на броя на основните МПС.
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез свидетелствата за регистрация на автобусите.

Б. Начин на класиране на предложенията
Класирането на кандидатите ще се извършва за всеки пакет поотделно.
Всеки кандидат може да участва в класацията, съобразно заявеното си желание и превозните средства, с които разполага за всеки един пакет.
Класирането на кандидатите ще се извърши в следната последователност:
1. първи пакет
2. втори пакет
3. трети пакет

Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидатът, получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.

VІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 10 броя членове, от които:
1. Юрист;
2. Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Един представител на „КАТ-Пътна полиция”;
4. Един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
5. Представители на Общинския съвет- Росен Иванов, Димитър Кънчев, Пламен Рашев, Айдоан Джелил, Милан Миколов;
6. Един представител на общинска администрация.

VІІ. Утвърждава конкурсна документация със следното съдържание:

1. Решение на общинския съвет за обявяване на конкурса;
2. Решение № 1072, прието с Протокол № 53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе
3. Заповед на Кмета на Община Русе за откриване на конкурса за възлагане на обществен превоз;
4. Обява за конкурса;
5. Пълно описание предмета на конкурса и приложени маршрутни разписания;
6. Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства;
7. Критерии, показатели и начин за оценка на предложенията;
8. Списък на задължителните документи за участие в конкурса;
9. Образец на предложението (оферта);
10. Образец заявление за участие в конкурса;
11. Проект на договор;

VІІІ. Определя цена на конкурсната документация – 70 (седемдесет) лева без ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.