Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 125 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-2645/14.10.2015 г. на Кмета на Община Русе за ПУП-ИПР /подробен устройствен план – изменение на план за регулация/ на УПИ X-184 и УПИ XI-184 в кв. 57 по регулационния план на село Сандрово, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 15 кв.м. по улична регулация, приобщен южно към УПИ XIX-564 в кв. 57 по плана на село Сандрово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 300,00 лв. (триста лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Христо Петров Христов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)