Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 125 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1896-НС/06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русереши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Движение за права и свободи“, БУЛСТАТ: 000707470, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №45 А, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.16, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 100,96 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, бл. „Йордан Йовков“, ет. 0, предмет на АЧОС №6949/18.04.2013 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2084 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 47,76 кв.м., с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №45-47, ет. 2, обект „Д“, предмет на АЧОС №7292/02.07.2014 г.;

3. Помещение с площ от 20 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 188,01 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №2, ет. 5, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г.;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – София град, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)