Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1250 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал. 1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект и проекто-бюджета за 55-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2015, съгласно Приложения 1, 2 и 3 (резюме на проекта, финансов план и финансов анализ) и Приложение 4 (предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

Приложение 1
 
55. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТВИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2015
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА
vПЕРИОД: 13 – 29март  
      
vБРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ  –  28
 
vБРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
Над 700 участници от 12 страни на Европа: Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Русия, Литва, Латвия, Естония, Румъния, Украйна, Корея, България.
vОСНОВНИ МОДУЛИ:
Гласове от европейската сцена  
¨       Румънски национален оркестър
¨       Симфоничен оркестър на БНР; Емил Табаков
¨       Фестивален оркестър; Емил Табаков
¨       Ансамбъл „Московски солисти“ & Юри Башмет
¨       Оркестър „Кремерата Балтика“ & Гидон Кремер
¨       Жорди Савал ансамбъл
¨       Струнен квартет „Новус“
¨       Клавирно дуо Андреас Керн &  Паул Цибис
¨       Матиас Гьорне и др.
Програма Годишнини
¨       275 години от рождението на Л. В. Бетовен
¨       150 години от рождението на Ян Сибелиус
¨       140 години от рождението на М. Равел
¨       130 години от рождението на А. Берг
¨       55 години от основаването на НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе
¨       50 години творческа дейност на проф. Георги Спасов
¨       40 години от смъртта на Д. Шостакович
Програма кросовър  
¨       Ансамбъл „Силуети“ с Венцеслав Николов
¨       Piano Battle
¨       „Омагьосаният“ от Б. Спасов 
Програма Премиери
¨       „Катерина Измайлова“ – опера от Д. Шостакович (Държавна опера – Русе)
¨       „Омагьосаният“ – камерна опера от Б. Спасов (световна премиера)
¨       Г. Малер/А. Шьонберг – Песни на странстващия калфа
¨       А. Берг – Камерен концерт за цигулка, пиано и 13 духови инструмента
Програма ММД Junior
¨       Концерт на възглавници
¨       М. Равел: Майка ми гъската
¨       Приказки за Биг Бенд с В. Благоев
¨       Piano Battle
vПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА:
Международна музикална академия “Проф. Саша Попов” 
Пиано: Пламена Мангова
Цигулка:  Минчо Минчев
Вокално майсторство: Иван Консулов
Флейта: Георги Спасов
Изложби:
Виолета Радкова, живопис
Изложба-конкурс Пултът
vПАРТНЬОРИ:
Министерство на културата
Фондация „Америка за България“
Дружество Offensicht  – Виена, Австрия
Посолство на Австрия в България
Посолство на Корея в България
Медийни партньори:
Българска национална телевизия|РТВЦ – Русе
Българско национално радио
В-к Култура, печатни и електронни медии от Русе и страната
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2
55. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2015
                                    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
ФИНАНСОВ ПЛАН
 
ПРИХОДИ:                                                          

 
 
ИЗТОЧНИЦИ
 
Отчет
2014
 
План
2015
 
 
І. ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ
195000
190500
ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ в т.ч.:
177084
169500
1. Приходи от билети 
32347
32000
2. Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
3. Приходи от спонсорство и реклама
75609
55700
4. Приходи от проекти и дарения от страната и чужбина
29128
41800
                                                   ОБЩО:
372084
360000
 
 
 
РАЗХОДИ:

 
 
ДЕЙНОСТИ
 
 
Отчет
2014
 
План
2015
 
 
.I. Концертна програма (възнаграждения на артисти и състави, пътни разходи със самолет)
 
297100
 
283830
.II. Организационно – технически разходи, в т.ч.:
70370
76170
1. Настаняване
16112
16000
2. Транспортни разходи
9848
9000
3. Сценичен, технически  и обслужващ  персонал
6679
8000
4. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 
9689
12000
5. Акордиране, преводачи, наем муз. инструменти, наем нотен материал
5764
6860
6. Други организационни, в т.ч.: ДОО, ЗОВ, командировки, авторски права, пресконференции, цветя и др.  
 
22278
 
24310
ОБЩО:
367470
360000
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
                        Приложение 3
55. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2015
                                    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
 
            Проектобюджетът за 55-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2015 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. октомври 2014 г. Общата рамка на бюджета на фестивала за 2015 г. е 360 000 лв., при размер на общинската субсидия от 190 500 лв.
 
     
ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
 
Приходната част на бюджета за 55-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ възлиза на 360 000 лв. и покрива напълно всички планирани за нормалното протичане на фестивала дейности  в програмната и организационна част на бюджета.  
Предвид сложната икономическа ситуация в страната, както и с оглед балансираното разпределение на средствата за култура в рамките на проектобюджета на Община Русе за 2015 г., разчетите по приходната част на фестивалния бюджет предвиждат незначително намаление на общинската субсидия спрямо отчета за 2014 с 4 500 лв. Намаление на средствата със 7 584 лв. е предвидено и в постъпленията, които фестивалът акумулира от външни източници. Видно от данните в Таблица 1 предложените финансови корекции не нарушават по никакъв начин установения през последните години баланс в структурирането на приходната част на бюджета. Така, при обща рамка на приходите от 360 000, общинската субсидия формира дял от 53%, а  делът на планираните собствени средства достига 47%, което без съмнение показва трайно установени тенденции във финансирането на фестивала през последните години и запазване на висок процентен дял на собствените приходи в структурата на фестивалния бюджет.
                                                                                                                                      Таблица 1
 
Източници
Отчет 2014
Дял в %
План 2015
Дял в %
ОБЩО ПРИХОДИ в т.ч.:
372084
 
360000
 
Община Русе
195000
52
190500
53
Собствени приходи в т.ч.:
177084
48
169500
47
Приходи от билети
32347
18
32000
18
Министерство на културата (трансфер)
40000
23
40000
24
Приходи от спонсорство и реклама   
75609
43
55700
33
Приходи от проекти и дарения
29128
16
41800
25
 
Видно от Таблица 1 най-съществен в структурата на собствените приходи се очертава делът на приходите от спонсорство, реклама, проекти и дарения – общо 97 500 лв.,което съставлява58% от собствените приходи. Значителен  ръст от 30% спрямо отчета за 2014 г. очертават планираните приходи от проекти и дарения, което балансира в голяма степен намалението на планираните постъпления от спонсорство и реклама.
Приходите от продажба на билети са разчетени максимално реалистично и достигат дял от 18% спрямо общия обем на собствените приходи, като очертават като цяло една устойчива от години тенденция. Прогнозата за целевото финансиране от Министерството на културата също запазва обемите от 2014 г.
 
 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
           
Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на  360 000 лв. Проектните разчети са в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и са разработени изключително икономично на база действащи цени на услугите към м. октомври 2014.                                                                                                  
 
                Таблица 2
 
Дейности
Отчет
2014
% от
общите разходи
План
2015
% от
общите
разходи
Общо разходи в т.ч.
   367470
 
        360000
 
1.     Програмни разходи  
   297100
          81
        283830
          79 
2.     Организационно-технически разходи
     70370
19
           76170
21 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
С най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи, планирани икономично в размер на 283 830 лв. (налично е намаление спрямо отчета за 2014 с 13 270 лв.) и дял от 79% спрямо общия обем на разходите. На  фона на сериозно оптимизираните спрямо отчета за 2014 разходи по програмното осигуряване на фестивала, предвиденото увеличение на средствата за организационно-техническите разходи за 2015 с 5 800 лв. е по-скоро несъществено и се дължи основно на причини от технологичен порядък.   
В структурата на организационно-техническите разходи (Таблица 3) най-голям е  делът на разходите по обезпечаването на т.н. Други организационни разходи, включващи социално-осигурителните вноски на участниците във фестивала, такси, авторски права, командировъчни разходи, пресконференции, фотографски услуги, поддържане на фестивалния сайт и др. – общо 24 310 лв., или 31% от организационно-техническите разходи за фестивала. Останалата част от разходите по организацията и техническото обезпечаване е балансирано разпределена като запазва като цяло обемите, достигнати през 2014 г.                                                                                                              
     Таблица 3
Организационно-технически разходи
Отчет 2014
План
2015
%
Общо разходи в т.ч.:
70370
76170
 
1. Хотели
16112
16000
21
2. Транспортни разходи
9848
9000
12
3. Сценичен и технически персонал
6679
8000
11
4. Реклама 
9689
12000
16
5. Акордиране, наем нотен материал, наем  инструменти, преводачи, автори на програми
     5764
    6860
     9
6. Други организационни, в т.ч.: пресконференции, зад. социално-осигурителни вноски,  командировки, авторски права и др.
 
22278
 
24310
   
31
 
Твърде ранният етап на планиране на разходната част на фестивалния бюджет винаги носи рискове от гледна точка на бързо променящата се пазарна среда и динамиката в цените на услугите, които фестивалът ползва, особено що се отнася до цените на самолетните билети. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и може да наложи допълнителни икономии и/или корекции в предварително обявената програма.
 
В заключение се налагат следните изводи:
 
Ø Бюджетът е разработен балансирано и реалистично;
Ø Разходната част е развита крайно икономично;
Ø Прогнозите за външното финансиране са реалистични и почиват на реално извършени проучвания и договорености.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)