Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1250

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1250
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Руссе, раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС, Общинският съвет реши:
   
І. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем за срок от три години на  част от имот публична  общинска собственост, в сградата на кметство гр. Мартен, състоящ се от 59,25 кв.м. полезна площ и базисна (начална) месечна наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила Решение на Общинския съвет, издаде заповед, определяща спечелилия търга и сключи договор за наем за срок от три години с лицето спечелило търга .