Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1250

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с Изисквания за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011 – Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидастване с проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Русе (КОЦ-Русе)” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”;
2. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
3. Декларира, че лечебното заведение – Комплексен онкологичен център – Русе няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
4. Декларира, че ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размера на разликата между общата стойност на проектното предложение и размера на безвъзмездната финансовата помощ по ОПРР в съответствие със сумата по решението съгласно финансовия анализ при генериране на приходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)