Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1251 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №31/12.09.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед № РД-01-2057/06.07.2022г на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР и ИПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.552 в кв. 184 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява придаваем терен от 3,4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1112 – ул. „Харманли“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ XII-552 в кв. 184 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, за частна общинска собственост.

2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 3,4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1112 – ул. „Харманли“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ XII-552 в кв. 184 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, на Георги Калчев Калинов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 85,00 лева (осемдесет и пет лева) и дължимите данъци и такси.

3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)