Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1251

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1251
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 10, ал.4  и чл.44 ал.2 т.1 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.12 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:
      
     1.  Дава съгласие да се  проведе  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от  имот  публична общинска собственост – СОУ “Възраждане” – за училищен бюфет с адрес гр. Русе, ул. “Студентска” № 2, с площ 118.77 кв.м . и базисна (начална) наемна цена 323.00 лв..
         
     2.   Дава съгласие да се  проведе  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от  имот  публична общинска собственост – СОУ „Васил Левски” – кухненски блок – за ученическо хранене, с площ от 300 кв.м. и базисна (начална) наемна цена, съгласно наредба № 2 на ОбС – Русе.

3. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс, след влизане в сила Решение на Общинския съвет, издаде заповед на лицата спечелили конкурсите по т.1 и т.2 от настоящото решение, цените и условията на плащането и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.