Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1251

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема жалба-обръщение с вх. № 580/03.06.2011г от представителя на „Електра” ООД Милен Антонов Антонов за неоснователна.
2. Отказва да открие процедура за продажба на ПИ с идентификатор 63427.7.746 с площ – 839 кв.м. /УПИ V – 103, кв. 651е по регулационния план/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)