Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1252 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 35/20.01.2023г. на Комисията по общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед №РД-01-2677/22.08. 2022г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява придаваем терен от 34 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 0.1024 – ул. „Иван Вазов“, с. Басарбово, община Русе, придаван към УПИ XIII-420, в кв. 39 по плана на село Басарбово, община Русе, за частна общинска собственост.

2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 34 кв.м. по улична регулацияот поземлен № 0.1024 – ул. „Иван Вазов“, с. Басарбово, община Русе, придаван към УПИ XIII-420 в кв. 39 по плана на село Басарбово, община Русе, на Владимир Радославов Андреевски и Анелия Димитрова Акъллиева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1301,20 лева (хиляда триста и един лева и двадесет стотинки) и дължимите данъци и такси.

3. 30% от постъпленията от продажбата на имота да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)