Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1252

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1252
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Руссе, раздел І, чл.2, ал. 1, т.2 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, във връзка със Заповед                       № РД 01/297 от 11.02.2005г.,  Общински съвет – Русе реши:
   
І. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем за срок от три години на  част от имот публична  общинска собственост, в сградата на бившо ОДЗ “Приказен свят” в с.Николово, състоящ се от 20,00кв.м. полезна площ и базисна (начална) месечна наемна цена, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.37 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка 1. след влизане в сила Решение на Общинския съвет издаде заповед, определяща спечелилия търга и сключи договор за наем за срок от три години с лицето спечелило търга .