Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1252

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с Изисквания за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011, в рамките на прироритетна ос 1 „Устойчиво и инегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура” на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидастване с проект „Изграждане на 3 бр. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Русе”.
2. Декларира поемане на ангажимент да се създаде съответната социална услуга;
3. Декларира, че до приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира със създаването на услугата;
4. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й;
5. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
6. Декларира, че сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта;
7. Декларира, че децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга/и в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)