Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1253 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка М02 – “Подобряване на социалната инфраструктура” на проект “Красива България”, като част от програмата на МТСП за финансиране на проект “Преустройство и ремонт на Общежитие за средношколци”, находящ се на бул. “Липник” №117, Източна промишлена зона, гр. Русе с идентификатор 63427.8.1307.1, по кадастрална карта на гр. Русе със застроена площ 845 кв.м., описана в АКТ за публична общинска собственост № 7295 от 04.07.2014 г.
2. Декларира наличието на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер до 125 371,50 лв. с ДДС (56% от бюджета на проекта).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)