Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1253 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 и ал. 6, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-14/22.08.2022 г. и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. за продажба на общински поземлен имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХXV-1466 в кв. 79 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, с площ от 556 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Червена вода, ул. „Александър Стамболийски“ №41, предмет на АЧОС №6163/22.01.2010 г., вписан под №61, том 3, ДВР 1348, Н.Д. 478, вх. рег. №1410 от 17.02.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 15 400,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХXV-1466 в кв. 79 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, с площ от 556 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Червена вода, ул. „Александър Стамболийски“ №41, предмет на АЧОС №6163/22.01.2010 г., вписан под №61, том 3, ДВР 1348, Н.Д. 478, вх. рег. №1410 от 17.02.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Йордан Василев Димитров на цена от 15 400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от учредяване на правото на строеж да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)