Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1254 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“ на Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Министерство на икономиката и енергетиката на Република България, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2009-2014г./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)