Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1254 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл.34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Русе, представляваща: 2/5 идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.4.2039 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, целия с площ 242 кв.м., равняващи се на 96,80 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), заедно с 2/5 идеални части от сграда с идентификатор 63427.4.2039.1, цялата със застроена площ 73 кв.м., равняващи се на 29,20 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба“ – 2, ул. „Мими Балканска“ №15. Общинският дял от имота и от сградата са предмет на АЧОС №6455/26.04.2011 г., вписан под №56, н. д. 2386, д.в.р. 4944, вх. №5096 от 02.05.2011 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, срещу заплащане от Хюсню Ремзи Исмаил и Бахтияр Хюсню Исмаил, на цена в размер на 15 900,00 лева (петнадесет хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за прекратяване на собствеността между Община Русе от една страна и Хюсню Ремзи Исмаил и Бахтияр Хюсню Исмаил от друга страна, чрез продажба на частта на Община Русе, представляваща: 2/5 идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.4.2039 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, целия с площ 242 кв.м., равняващи се на 96,80 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), заедно с 2/5 идеални части от сграда с идентификатор 63427.4.2039.1, цялата със застроена площ 73 кв.м., равняващи се на 29,20 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба“ – 2, ул. „Мими Балканска“ №15. Общинският дял от имота и от сградата са предмет на АЧОС №6455/26.04.2011 г., вписан под №56, н. д. 2386, д.в.р. 4944, вх. №5096 от 02.05.2011 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, срещу заплащане от Хюсню Ремзи Исмаил и Бахтияр Хюсню Исмаил, на цена в размер на 15 900,00 лева (петнадесет хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите – съсъбственици.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)