Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1255 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе:

ПРОГРАМА „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“ НА ОБЩИНА РУСЕ

Изисквания, ред и критерии за подбор на кандидатите за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе:

І. Задължителни изисквания:
1. Медицинска документация – (по изисквания на Националната програма Ин витро).
2. Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”, в рамките на годината на кандидатстване.
3. Кандидатите да не са били подпомагани повече от три пъти от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”.
II. Критерии за подбор:
1. Одобрение от НЗОК за финансиране на асистирана репродукция (за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК).
2. Доказана с медицинска документация и експертно становище необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК.
3. Доход на семейството – не по-малко от 3 минимални заплати.
III. На финансиране по този ред подлежат:
1. Изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, в т. ч.:
• Спермограма;
• Трансмисивни инфекции /предхождащи всяка процедура/;
• Генетични изследвания – за двамата партньори.
На одобрените кандидати по т. 1 на т. III за финансово подпомагане за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, определените средства в размер до 600 лв. да се отпускат срещу представяне на фактура за действително направен разход. Срокът за изплащане на средствата на одобрените кандидати да е в рамките на съответната бюджетна година.
2. Процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК в т. ч.:
• Инсеминация от партньора;
• Инсеминация с донор;
• Ин витро на естествен цикъл;
• Ин витро процедура с донорски материал;
• Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA, PESA);
• Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки;
• Ембриотрансфер на замразени ембриони.
На одобрените кандидати по т. 2 на т. III за финансово подпомагане за Процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК, да се определят средства по видове и в размер, както следва:
• Инсеминация от партньора – до 800 лв.;
• Инсеминация с донор – до 1000 лв.;
• Ин витро на естествен цикъл – до 1200 лв.;
• Ин витро процедура с донорски материал – до 1500 лв.;
• Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA, PESA) – до 1500 лв.;
• Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки– до 1500 лв.;
• Ембриотрансфер на замразени ембриони – до 1500 лв.

На одобрените кандидати, средствата по т. 2 да се отпускат срещу представяне на фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за проведена процедура по асистирана репродукция. Срокът за изплащане на средствата на одобрените кандидати да е в рамките на съответната бюджетна година.
IV. Срокът за подаване на документи в деловодството на Община Русе е от 1 април до 30 април на текущата година.
V. Определя комисия в състав:
Председател: Д-р Теодора Константинова – Председател на ПКЗСП;
Членове: Д-р Пламен Кожухаров – Зам.- председател на ПКЗСП;
Д-р Кирил Панайотов – член на ПКЗСП;
Д-р Ервин Чакърян – член на ПКЗСП;
Д-р Иван Стоянов – член на ПКЗСП;
Антон Данаилов – член на ПКИИП;
Емилия Пенева – директор на дирекция ФСД при Община Русе;
Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ при Община Русе;
Радостина Пейкова – началник отдел „Обществено здраве“ при Община Русе;
Искра Иванова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ при Община Русе;
Райна Томова – старши юрисконсулт в отдел ПНО при Община Русе.

VI. Задължава комисията в триседмичен срок след крайната дата посочена в т. IV за подаване на документи да излезе с решение и уведоми одобрените кандидати. Финансовото подпомагане на одобрените кандидати се осъществява със заповед на Кмета на Община Русе, издадена въз основа на решение на комисията по т. V.

2. Настоящото решение отменя Решение № 198, прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г., изменено и допълнено с Решение № 562, прието с Протокол № 28/14.05.2009 г., изменено и допълнено с Решение № 197, прието с Протокол №
10/16.05.2012 г., изменено и допълнено с Решение № 629, прието с Протокол № 25/22.05.2013 г., изменено и допълнено с Решение №960, прието с Протокол № 36/20.03.2014 г. и влиза в сила от 01.01.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)