Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1255 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №33/12.12.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на гараж с размери 6,50/6,60 м. и застроена площ от 42,90 кв.м., съобразно скица-предложение за виза за проектиране издадена на 13.09.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.4924 с площ от 11 943 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – За жилищно строителство и гаражи от кв. 187, с адрес на имота: град Русе, ул. „Муткурова“ №86, предмет на Акт №10266 от 10.08.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №181, том 27, н. д. 5682, вх.№9846/17.08.2021 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, при начална тръжна цена 11 800,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)