Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1255

Прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238/ 17.12.2003 г. на Министерски съвет и Раздел І, чл.5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на Община Русе, приет с Решение №951/15.07.2011 г. на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г., съгласно Приложение.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)