Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1256 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 и 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие в полза на Пламен Петров Атанасов да бъде учредено допълнително право на пристрояване за изграждане на елементите на техническата инфраструктура – водопровод и канал, с обща площ от 27 кв.м., към „Пункт за смяна и баланс на гуми“ (за който в полза на приобретателя е учредено право на пристрояване по Решение № 832, прието от Общински съвет – Русе по Протокол № 31 / 24.03.2022 г.; Заповед № РД-01-1074 / 20.04.2022 г. на Кмета на Община Русе и сключен Договор № 1441 / 28.04.2022 г. за учредяване право на пристрояване), съобразно представен инвестиционен технически проект, към полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 43 кв.м., разположена в общински УПИ XXII-1062, в кв. 65 по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ № 22, описан в АЧОС № 6589 / 13.12.2011 г. (вписан под № 153, т. 41, н.д. 8507, ДВР 15926, вх. № 16365 / 16.12.2011 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), срещу допълнително заплащане на цена в размер на 1270 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на Пламен Петров Атанасов.

30% от постъпленията от учредяване на правото на строеж да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)