Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1256

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1256
Прието с Протокол №   58/13.04.2007 г.

          На основание  чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и  във връзка с Решение № 1186 на ОбС – Русе, прието с протокол № 55/26.01.2007г., Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за учредяване на съвместно акционерно дружество за обществен превоз на пътници между Община – Русе и „ЕГГЕД БГ”АД, в което Община – Русе да участва с 35% /тридесет и пет процента/ в капитала на дружеството, а „ЕГГЕД БГ”АД съответно 65% /шестдесет и пет процента/ от капитала, 50 000 лв.
2. Задължава Кмета да назначи работна група в състав от 3-ма представители на Общинския съвет и 2-ма  – от общинска администрация, която съвместно с представители на „ЕГГЕД БГ” АД да изготви проект за устав на съвместното акционерно дружество.