Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1257 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-61/05.11.14 от Ивайло Здравков Трифонов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на новообразуван имот номер 503.1467 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 1,2“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на новообразуван имот номер 503.1467 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 1,2“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)