Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1257 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, и писма с регистрационен индекс 24-213-1/21.02.2023г. и регистрационен индекс 24-213-2/22.02.2023г. от Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция „Гранична полиция“, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за:

  1. Промяна на предназначението на сграда с идентификатор 63427.83.63.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намираща се в област Русе, община Русе, гр. Русе, административен адрес: бул. Тутракан № 100, функционално предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 4, с избен етаж, със застроена площ 623 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 6766/08.10.2012г., от „Жилищна сграда със смесено предназначение“ в „Административна сграда“.
  2. Дава съгласие ГДГП-МВР да извърши за своя сметка промяната на предназначението на сградата по предходната точка, както и да извърши спрямо сградата 63427.83.63.1 съществени и трайни подобрения, включващи и ремонт на работните помещения, частична подмяна на инсталациите в сградата и прилагане на мерки за енергийна ефективност, по предвидения в действащото законодателство ред и условия, без финансова тежест за Община Русе /включително под формата на обезщетения или друго възмездяване от страна на Община Русе за извършените необходими и полезни разноски спрямо сграда 63427.83.63.1/.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)